Get Adobe Flash player

Vyjádření ke zkouškám na STV/DAN

Vyjádření Místopředsedy svazu a pověřence pro zkoušky a TMK SmSKe s reakcí na stávající kvalitativní stav

Na základě hromadících se dotazů a stížností znovu opakuji a dávám na vědomí všem rodičům, trenérům a vedoucím klubů SmSKe, že průkaz karate je po zakoupení soukromým vlastnictvím člena! Nemůže být zadržován nebo znehodnocen vedoucím oddílu z důvodu odchodu cvičence a vedoucí oddílu také nesmí požadovat po řádném zakoupení Průkazu Karate, „Budopasu" apod. další poplatky za vydání průkazu při vystoupení nebo přestupu člena z oddílu. Vedoucí oddílu, trenér či asistent dále nemá nárok vyžadovat od odstupujícího člena další poplatky za získaný stupeň technické vyspělosti, který již v minulosti řádně získal a tuto provedenou zkoušku také řádně zaplatil.

Vedoucí oddílu, nebo jeho trenér popř. asistent má právo zajistit průkaz karate, „budopas" apod. pro kontrolu pravidelných lékařských prohlídek, pro procesní úkony spojené se závody a zkouškami. Po té by měl být průkaz karate, „budopas" apod. navrácen majiteli/ce.

Zkoušky STV

Dle směrnic ČSKe o platbách, jde na konto ČSKe za jednoho zkoušejícího 10,-Kč.

Dle ekonomické směrnice SmSKe se odvádí tomuto svazu 100,-Kč, které je možno poslat na konto SmSKe, nebo po domluvě s pověřencem pro zkoušky zaplatit hotově proti potvrzení vystavenému pověřencem.

Zkušební komisař (dále Z.K.), který je vedoucím „předsedou" oddílu by neměl v rámci etiky požadovat pro sebe žádnou odměnu za provedené zkoušky ve svém oddíle. Pokud bude pozván externí Z.K., náleží tomuto odměna dle ekonomické směrnice, dle daného svazu.

Karate-ka, připravující se na zkoušky STV KYU/DAN, jsou výsledkem práce trenéra. Považujeme proto za krajně neslušné, když trenér vybírá po tomto žákovi další peníze za tzv. „předzkoušky". Trenér musí vědět, zda je jeho svěřenec dostatečně připraven nebo ne, aniž by musel absolvovat nějaké předzkoušky (placené). Je to opět jen otázka etiky a slušnosti.

Zkoušky na STV KYU/DAN, by neměly sloužit k obohacení a výdělečné činnosti Zkušebního Komisaře. Z.K. by měl ke zkoušce přistupovat profesionálně a zodpovědně a dbát na kvalitu zkoušeného (úměrně věku).

Bohužel se v posledních letech stává za účelem udržení si velké členské základny a profitu, že někteří zkušební komisaři a předsedové klubu v jedné osobě, rozdávají (prodávají) stupně technické vyspělosti jako na běžícím pásu a bohužel kvalita Karate-ka jde tímto rapidně dolů, čehož jsme svědky na závodech, kde držitelé fialových a hnědých pásů kolikrát zdaleka nedosahují kvalit žlutých, popř. i bílých pásů svěřenců trenérů, kteří berou trénování opravdu vážně. Nemluvě o tzv. rádoby asistentech trenérů, kteří svůj stupeň STV získali pochybným způsobem a svoje „NEVĚDOMOSTI" bohužel šíří dál.

Díky tomuto chování utvrzují vedoucí oddílů a zkušební komisaři v jedné osobě ve svých svěřencích jejich falešné přesvědčení o tom, že skutečně dosahují kvalit dosažených stupňů technické vyspělosti, že jsou (laicky řečeno) skutečně tak dobří. Bohužel v mnoha případech je to naopak a tito lidé začínají navíc trénovat nové žáky karate. (Tím vzniká tzv. začarovaný kruh.)

A DOST!!!

Proto ze své funkce Pověřence pro zkoušky využívám pravomoci, že veškeré zkoušky na stv. DAN budou konzultovány nejen ze strany Z.K, který bude provádět zkoušky, ale zároveň i s pověřencem pro zkoušky, mnou p. Vladimírem Ryskou, jež se zúčastním buď konzultace se zkoušejícím, nebo se přímo zúčastním zkoušky. Pokud nebude daný cvičenec na danou zkoušku připraven, dle platného zkušebního řádu bude tato zkouška anulována, vč. všech následků.

Z důvodu zjištění nepříznivých okolností, kdy udělené vyšší STV neodpovídají dané kvalitě (neexistují výmluvy, že to kdysi uměl) jsem nucen se namátkově zúčastňovat zkoušek vyšších než 4. Kyu.

Připomínám všem vedoucím (předsedům) klubů povinnost nahlásit zkoušky min. 14 dnů dopředu a dohodnutí termínu vč. platby a předání protokolu s pověřencem pro zkoušky p. Ryskou!!!

Pokud toto nebude akceptováno a nebude striktně dodržen zkušební řád, tyto zkoušky budou anulovány přímo v databázi ČsKe!

TMK SmSKe v návaznosti na tyto skutečnosti ustanoví komisi Z.K. vyšších licencí ČSKe s působností v celé ČR. Pokud tato komise Z.K. zjistí v rámci své pravomoci nejasnost o nabytí vyššího STV, vyzve cvičence k přezkoušení tohoto stupně. V případě, že bude dotyčný cvičenec bojkotovat popř. nereagovat na výzvu komise k přezkoušení, budou mu na základě rozhodnutí komise a TMK ČSKe odebrány stupně STV dle uvážení. Při více nedostatcích a negativních výsledcích zjištěných u jednotlivých činných Karatistů, které zkoušel stejný zkušební komisař SmSKe, budou prověřeny znalosti tohoto komisaře a jeho licence bude buď ponechána, nebo odebrána.

Podrobné informace o pravomocech zkušebních komisařů, vedoucích TMK apod. naleznete na webu: www.czechkarate.cz v sekci TMK zejména str. 15 ve směrnici TMK ČSKe.

Předpokládaný termín semináře a přezkoušení Zkušebních komisařů SmSKe je stanoven na Leden 2016. Termín bude včas upřesněn!

Toto vyjádření budoucí změnou názvu svazu ze SmSKe na MSKe a schválením nových stanov svazu, nepozbývá platnosti.

Pověřenec pro zkoušky a místopředseda SmSke: Vladimír Ryska, Dis.
TMK SmSke: Bc. Lukáš Miklo

V Ostravě 18.11.2015

Lékařská prohlídka z hlediska odbornosti lékaře

Doplnění informace k vyhlášce o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu na základě dotazu ze sportovního prostředí:

Dotaz: Dobrý den, svým dotazem si dovolujeme navázat na informaci o lékařských prohlídkách, která byla zveřejněna ve Zpravodaji ČUS 1/2014. Potřebovali bychom vědět, zda je přesně stanoveno, u kterého lékaře je nutné lékařskou prohlídku absolvovat. Tedy, zda je možné, aby lékařskou prohlídku provedl i jiný lékař než jen specialista – tělovýchovný lékař.

Odpověď: Pro lékařské prohlídky z hlediska odbornosti lékaře jsou stanoveny tyto podmínky:

a) prohlídku potřebnou k tělesné výchově v rámci vzdělávacích programů a uvolnění z vyučování v předmětu tělesná výchova ke sportu pro všechny provádí a lékařský posudek vydává registrující lékař (tj. praktický lékař);
b) prohlídku k výkonnostnímu sportu v organizovaných sportovních soutěžích provádí a lékařský posudek vydává registrující lékař (tj. praktický lékař) nebo lékař v oboru tělovýchovné lékařství;
c) prohlídku k vrcholovému sportu, ke sportovní reprezentaci státu a její přípravě provádí a lékařský posudek vydává lékař v oboru tělovýchovné lékařství; vrcholovým sportem se rozumí oblast sportu, která zahrnuje státní sportovní reprezentaci a přípravu talentovaných sportovců k této reprezentaci, kterými jsou členové resortních sportovních center nebo sportovních center mládeže a obdobných zařízení pro přípravu sportovců.

Takže prohlídku u specialisty z oboru tělovýchovného lékařství je potřeba absolvovat jen v případě vrcholového sportu a sportovní reprezentace. To je ale celkem logické s ohledem na obsah lékařské prohlídky, která má být v tomto případě provedená. A většina sportovních svazů v praxi už léta vyžaduje, aby prohlídku v těchto případech prováděl daný specialista.

Jedná se však o otázku lékařské odborné způsobilosti, takže v konkrétních případech lze předpokládat, že příslušný lékař má vědět, zda je či není kompetentní k posouzení zdravotní způsobilosti a potvrdit provedení požadované lékařské prohlídky. A lze tedy dospět k závěru, že pokud prohlídku či posudek provede lékař, který jí podle své odbornosti provést nemůže, neměla by tato skutečnost být k tíži svazu či klubu, který si posudek od svých sportovců vyžádá.

Legislativně právní odbor ČUS

Výsledky OMMS 2015

Výsledky z Otevřeného mistrovství Moravy a Slezska si můžete stáhnout ZDE (.pdf).

V případě, že výsledky obsahují nějakou chybu, tak mě prosím napište na stk.smske@seznam.cz.

Rozhodčí SmSKe pro rok 2015

Školení rozhodčích SmSKe a ČSKe

Ve dnech 17. 4. a 18. 4. 2015 proběhlo školení rozhodčích ČSKe a SmSKe v Havířově, kterého se zúčastnilo několik rozhodčích z našeho regionu. Z důvodu objektivity zkoušek a udělování licenci byly na toto školení pozvání lektoři ČSKe pan Josef Rajchert a Michal Hrubý. Musím podotknout, že výklad nových pravidel byl z jejich strany vynikající a školení proběhlo ve velké pohodě. Osobně jsem z pozice předsedu komise rozhodčích SmSKe nezasahoval do konečných výsledků písemných a praktických zkoušek. Na základě těchto výsledků jsem přidělil regionální licence rozhodčím, kteří absolvovali úspěšně školení.

Na základě výsledků byly licence uděleny těmto rozhodčím, kteří mohou zastávat tuto funkci v našem regionu, nebo na území ČR. Taktéž si dovoluji upozornit pořadatele soutěží, aby byli obezřetní v nominacích rozhodčích na své soutěže. Vyhnou se tak v případě úrazů a jiných nezištných příčin, které patří do kompetence rozhodčích případným právním postihům.

Seznam řádných rozhodčích SmSke a ČSKe pro rok 2015/2016

LICENCE ČSKe – Působnost pro celou ČR 

Marek Franta, licence RB ČSKe  

Svatopluk Sekanina, licence RB ČSKe

David Hubeňák, licence RB ČSKe

Lukáš Miklo, licence RB ČSKe

Filip Saidl, licence RB ČSKe

Jakub Debrecenyi, licence RB ČSKe

Michal Koběrský, licence RC ČSKe

Tomáš Hudec, licence RC ČSKe

Martin Blatoň, licence RC ČSKe

 

Licence SmSKe – Působnost pro Moravskoslezský kraj 

Samson Grigorjan, licence regionální

Karel Pinkas, licence regionální

Jiří Hájek, licence regionální

Vladimír Ryska, licence regionální

Hubert Witosz, licence regionální

Martin Gall, licence regionální

Jakub Smékal, licence regionální

Martin Macurák, regionální licence

 

Rozhodčím, kteří se nezúčastnili řádného školení byla zrušena licence a nemohou tuto funkci zastávat.

                                                                                                             Marek Franta
                                                                                             předseda komise rozhodčích SmSKe

Stanovy MSKe 
Copyright © 2014. Všechna práva vyhrazena.